Opole

Opole

Fundacja Ex Bono realizuje na terenie województwa opolskiego w latach 2019-2021 projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mający na celu udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub świadkiem przestępstwa i potrzebujesz pomocy – zadzwoń 574 225 295. Telefon czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Okręgowy Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ul. Niemodlińska 3 a

45-710 Opole 

dyżur punktu: pon., wt., czw., pt. 8:00-15:00, śr., 13:00-20:00, sob. 8:00-12:00

W ramach projektu świadczymy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym w zakresie:

 1. pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 5. pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu:
   1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
   2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach projektu świadczymy pomoc świadkom i osobom im najbliższym w zakresie:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

Wykaz Lokalnych Punktów Pomocy na terenie Województwa Opolskiego