Fundacja Ex Bono

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administrator danych i dane kontaktowe

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
 • Fundacja Ex Bono z siedzibą w Opolu, ul. Św. Anny 4
 1. Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach dotyczących: realizacji świadczeń współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizacji obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 6, rozliczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości przekazanych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 6,  lub wypełniania obowiązku prawnego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6  oraz art. 7 rozporządzenia; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.; celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652) – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz.1760 z późn. zm.) – w szczególności Działu V rozporządzenia.

 1. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Dane, które będą przetwarzane, to: imię i nazwisko, dane adresowe, (np. adres do korespondencji, adres zameldowania), dane umożliwiające identyfikację w rejestrach (PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego), dane dotyczące stanu cywilnego, dane kontaktowe. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych może spowodować brak możliwości skorzystania ze świadczenia współfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

 1. Odbiorcy danych

W związku z umową z dnia 13.02.2019 r. o numerze DSF-II.7211.279.2019 współadministartorem danych osobowych jest: Fundacja Ex Bono z siedzibą w Opolu, ul. Św. Anny 4.

 1. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane we wniosku, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres korespondencyjny.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji:  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przewiń do góry