Fundacja Ex Bono

Oświadczenie fundacji Ex Bono wobec zarzutów NIK ujawnionych na konferencji prasowej w dniu 30.09.2021 r.

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat Fundacji Ex Bono, przedstawionymi przez pracowników NIK podczas konferencji prasowej poświęconej kontroli realizacji zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, wyjaśniamy:

  1. Fundacja Ex Bono nigdy nie otrzymała 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Fundacja otrzymała 300 tys. zł na realizację zadania w Opolu oraz 3 mln zł w ciągu 3 lat (2019 – 2021) na realizację zadania w Tychach. Wszystkie środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Fundacja nie pobrała też 2 mln zł kosztów administracyjnych.  Z uwagi na fakt, że kontrolerzy NIK mieli wgląd w pełną dokumentację realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości, podawanie nieprawdziwych, wielokrotnie zawyżonych kwot otrzymanej dotacji można uznać jako celowe wprowadzanie w błąd opinii publicznej.
  2. Nie jest prawdą, że fundacja nie była przygotowana do realizacji zadań. Na potrzeby pomocy pokrzywdzonym przestępstwem fundacja zgromadziła kadrę specjalistów w tym psychologów, prawników, mediatorów, psychiatrów i innych. Osoby te ze środków Funduszu Sprawiedliwości udzieliły m.in.: 6 000 godzin porad psychologicznych, 2 300 godzin porad prawnych, oraz pomocy materialnej dla ponad 1 000 osób, dla których często była to jedyna pomoc, jaką kiedykolwiek otrzymały.
  3. W ciągu trzech lat realizacji zadania fundacja zorganizowała obozy terapeutyczne dla ponad 150 dzieci, które w większości bez wsparcia fundacji nie mogłyby skorzystać z letniego wypoczynku. Świadczą o tym liczne podziękowania, otrzymane przez fundację od uczestników obozów. W jednym przypadku, gdy okazało się, że stan zdrowia uczestnika turnusu odbiega od informacji zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu, fundacja podjęła decyzję o odwiezieniu tej osoby do miejsca zamieszkania i przekazaniu pod opiekę opiekuna prawnego.
  4. Fundacja uruchomiła świadczenie pomocy we wszystkich miejscowościach, w których pomoc miała być udzielana zgodnie z umową z Dysponentem Funduszu. W kilku mniejszych miejscowościach punkty zostały uruchomione kilka tygodni po podpisaniu umowy z Dysponentem Funduszu, jednak wszystkie osoby potrzebujące, zgłaszające się do Fundacji, mogły otrzymać pomoc w funkcjonującym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
  5. W momencie zaprzestania udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem na terenie województwa opolskiego, osoby które w tym czasie były objęte pomocą zostały poinformowane o możliwości skorzystania z pomocy w innych punktach pomocy, ponieważ pomoc świadczona przez całą Sieć Pomocy Pokrzywdzonym nie podlega rejonizacji. Większość z nich w dalszym ciągu korzystała z pomocy otrzymywanej w Okręgowym Ośrodku Pomocy w Tychach.
  6. Pracownicy NIK podczas konferencji prasowej poinformowali o złożeniu wobec fundacji zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Fundacja deklaruje pełną współpracę z organami w związku z wyjaśnianiem tych spraw. Jednocześnie, mając na względzie ewidentną nierzetelność w ocenie działań fundacji ze strony NIK fundacja nie ma wątpliwości, że złożone zawiadomienia są jedynie działaniami, których celem jest podważenia zaufania społecznego do fundacji, a nie rzeczywistym wykryciem nieprawidłowości. Tym bardziej, że zgodnie ze stanem na dzień 2.10.br tylko 2 z 5 zawiadomień, o których była mowa podczas konferencji NIK, zostały faktycznie złożone.
  7. Kwestia sfałszowania podpisu prezesa była wyjaśniania przez Prezesa fundacji kontrolerom NIK w Opolu, jednakże pomimo potwierdzenia przez niego autentyczności wszystkich podpisów na dowodach księgowych, NIK złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszerstwa materialnego.
  8. Po przeprowadzeniu i zakończeniu kontroli dwóch projektów prowadzonych przez fundację, odebraniu setek stron wyjaśnień, skopiowaniu tysięcy stron dokumentów i przesłuchaniu pracowników fundacji, także w godzinach nocnych, NIK złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa utrudniania kontroli.
  9. Fundacja na swoją siedzibę wykorzystuje lokal w budynku przy ul. Św. Anny w Opolu. Pracownicy NIK podczas konferencji prasowej w dniu 30.09.br dopuścili się skrajnej manipulacji wskazując, że w lokalu tym udzielana jest pomoc potrzebującym. Jest to miejsce do którego przychodzi korespondencja, a nie osoby pokrzywdzone przestępstwem. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem udzielana jest Ośrodku Pomocy w Tychach i Lokalnych Punktach Pomocy w Bieruniu, Pszczynie, Mysłowicach i Mikołowie. Fundacja nigdy nie widziała potrzeby, aby środki które mogą być przeznaczone na pomoc potrzebującym, miały być wydatkowane na luksusową siedzibę, czy wysokie wynagrodzenia dla osób zarządzających fundacją. Nie zmieni tego negatywny stosunek pracowników NIK do skromnej siedziby fundacji.

 

Zarząd Fundacji Ex Bono

Oświadczenie fundacji Ex Bono wobec zarzutów NIK ujawnionych na konferencji prasowej w dniu 30.09.2021 r.
Przewiń do góry