Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Fundacja EX  BONO działa w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, promocji mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, profilaktyki zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez fundację jest poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem, readaptacja skazanych, a także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ponadto fundacja zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej.

Fundacja realizuje projekty m.in. z zakresu przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

W ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem fundacja oferuje pomoc m.in. z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej.